Search Engine

"It's OK" - Nightbirde Vietsub

Video Informations

Title :"It's OK" - Nightbirde Vietsub
Duration : 2m 18s
Uploader : Minh Tâm Lê
Added On: : 09 June, 2021
Views : 16644 times
Likes : 326
Dislikes: : 3
Source : YouTube

SharingDescriptions

"Bạn không thể chờ đến lúc cuộc sống hết đau khổ thì mới quyết định sẽ hạnh phúc" "Tôi chỉ có 2% tỷ lệ sống sót nhưng nó không đồng nghĩa với việc tôi đã hết cơ hội. Và tôi hy vọng rằng mọi người sẽ nhận ra con số đó to lớn đến mức nào" Video gốc: https://www.youtube.com/watch?v=CZJvBfoHDk0

Related Videos